Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України

60418
Керівник: чл.-кор. НАМН України, д.м.н., професор Наталія Володимирівна Пасєчнікова
Сайт: http://institut-filatova.com.ua
Контакти: 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51. E-mail: filatovinstitut@ukr.net; filatovinfo@ukr.net; filatovscience@ukr.net
Телефон: (048) 729-27-40

Iнститут заснований 4 квiтня 1936 року Постановою Ради народних  комiсарiв СРСР  № 632.. Первiсна його назва ” Інститут експериментальної офтальмологiї”, засновником і  першим директором якого був академiк Володимир Петрович Фiлатов, чиє   iм”я   заклад носить з 1945 року.   За роки iснування iнститут багато разiв міняв назву. В 1993 році  Iнститут пiдпорядкований Академiї медичних наук  України і зараз  називається – Державна установа “ Iнститут   очних   хвороб  i  тканинної  терапiї  iм.В.П.Фiлатова   Національної академiї   медичних наук України”.

Інститут є  одним  з провідних  офтальмологічних центрів  Європи  та  головним в Україні  з проблеми офтальмології  і  тканинної терапії, проводить велику роботу  щодо координації  наукових досліджень з офтальмології.

Основні напрями діяльності інституту:   вивчення епiдемiологii, патогенезу, клiнiки, розробка методiв   профiлактики,  лiкування та  реабiлiтацii при захворюваннях i   пошкодженнях очей i iх  наслiдкiв;  вивчення механiзму дiї i розробка нових тканинних препаратiв;    органiзацiя офтальмологiчної допомоги населенню України

Інститут розробляє найбільш актуальні фундаментальні і прикладні проблеми   офтальмології із використанням сучасних біохімічних, імунологічних, патоморфологічних, фармакологічних, радіологічних та інш. методів дослідження. Приорітетними є розробки інституту з трансплантації тканин, патогенезу  і лікуванню опіків очей та їх наслідків, травматичних, вікових, вроджених  катаракт,  внутрішньоочних сторонніх тіл,  відкритокутової  глаукоми,  відшарування сітківки, пухлин ока та орбіти,  увеїтів,  вивченню впливу на біологічні об’єкти лазерного випромінювання, ультразвуку, магнітних полів, кріовпливу, з офтальмоендокринології,  імунології, тканинної терапії  і створенню нових тканинних препаратів  та  багатьох   інших  аспектів.

Директори інституту: 1936р. – 1956р. – академiк Володимир Петрович Фiлатов; 1956р. – 1985р. –  учениця В.П.Філатова, академiк Надiя Олександрiвна Пучковська; 1985р. – 2003р. –  професор Іван Михайлович Логай; з 2004р. – чл.-кор. НАМН України, професор Наталія Володимирівна Пасєчнікова

Зараз в iнститутi працюють  понад 790 спiвробiтникiв, в тому числi  біля 200 наукових працівників і лікарів, з них  1 член-кореспондент НАМН України, 14 професорів, 30 докторiв та  65 кандидатів  наук. Виконується бiля 20 науково-дослiдних робiт, в т.ч. НДР по лінії міжнародного співробітництва.

Інститут має велику клiнiчну базу – 8  профільних   вiддiлень на 480 лiжок.  Потужнiсть консультативноi полiклiнiки складає  до 700-750 вiдвiдувань за змiну.

На базi iнституту працюють 5 республiканських центрiв:   центр увеїтiв,  центр iзейконiчної корекцiї,  офтальмоонкологічний центр,  центр дитячої офтальмології,  травматологічний центр.  На базі Інституту розташована кафедра офтальмології ФПК Одеського Державного медичного університету, де постійно здійснюється підвищення кваліфікації лікарів –офтальмологів  як співробітників  Інституту, так   і офтальмологів  з   усіх областей України.

Крім великої клінічної роботи,  в 10  наукових лабораторіях  інституту проводяться  ефективні  теоретичні та  експериментальні дослідження. Інститут має добру експериментальну  базу ( виварі ум з   тваринами  різних видів ).

Інститут  постійно готує кадри вищої  кваліфікації для наукової та практичної роботи ( інтернів, клінічних ординаторів, докторантів, аспірантів, стажистів, в т.ч.  з країн дальнього зарубіжжя ).  Багато років в Інституті працює спеціалізована Вчена рада з захисту докторських і кандидатських дисертацій. З 1946 року видається «Офтальмологічний журнал». Інститут організує і регулярно проводить на своїй базі з’їзди офтальмологів України, симпозіуми, науково-практичні конференції з міжнародною участю, наради, пленуми Товариства офтальмологів України.

Інститут імені В.П.Філатова розташований на березі теплого Чорного моря, в зеленій зоні Французького бульвара   міста-курорта  Одеси,  що сприяє  зверненню хворих в інститут  та їх  швидкої реабілітації.  Спеціалисти  інституту завжди готові надати усім хворим  висококваліфіковану допомогу  з використанням самих сучасних методик і  апаратури.